NGHIÊN CỨU


Phan Thanh Giản và việc mất 6 tỉnh Nam kỳ

Huỳnh Long Vân PhD Phan Thanh Giản, có tên tự là Tịnh Bá và Đạm Như, hán hiệu là Lương Khê và biệt hiệu là Mai Xuyên, xuất thân trong một gia đình nghèo khổ, tổ tiên từ Bình Định di cư vào đồng bằng…